ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Глава първа

ДЕФИНИЦИИ

 

 • По смисъла на настоящите Общи условия:

 

 • Търговец е „Горси“ ООД, ЕИК: 200681974, седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, представлявано от Стойчо Иванов Стоянов, в качеството му на Управител.
 • Клиент е всяко пълнолетно физическо лице или действащо юридическо лице, което прави поръчка и сключва индивидуален договор от разстояние на стоки.
 • Индивидуален договор е договор, който има за предмет предоставянето от страна на Търговецът на избрана от Клиента стока.
 • Стоки означава всички артикули, промоционални оферти, обявления и информация, съдържащи се в настоящата интернет страница, които се отнасят до и могат да бъдат получени от Клиентите.

 

Глава втора

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

 • Търговецът е създал интернет страницата https://gorsibg.com/, съдържаща подробна информация за предлаганите на Клиентите стоки.

 

 • Търговецът предоставя, а Клиентите се задължават при използване на интернет страницата, както и при заявяване на стоки, да спазват разпоредбите в настоящите Общи условия.

 

 • Настоящите Общи условия са предназначени да уредят отношенията между „Горси“ ООД, ЕИК: 200681974, седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „Хаджи Димитър“ № 4, представлявано от Стойчо Иванов Стоянов, в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост „Търговец“, и потребителите на интернет страницата, наричани по-долу „Клиенти“, във връзка с извършване на заявки за стоки, предоставяни от Търговеца, на настоящата интернет страница.

 

 • Настоящите Общи условия обвързват Клиентите на интернет страницата, след като са ги приели изрично, което се осъществява чрез извършване на заявка за стока и съответно сключване на индивидуален договор с Търговеца.

 

Глава трета

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

 

 • Данни за Търговеца:

 

Наименование: „Горси“ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 200681974

Седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „Хаджи Димитър“ № 4

Интернет страница: https://gorsibg.com/

 

Глава четвърта

СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР

 

 

 • За използването на интернет страницата не е необходима регистрация. За предоставянето на избрана от Клиента стока, която е представена на интернет страницата, е необходимо Клиентът да се е запознал с настоящите Общи условия и да сключи индивидуален договор с Търговеца.

 

 • Клиентът заявява желанието си да получи дадена стока през интернет страницата като направи заявка по електронен път или по телефон.

 

 • (1) Клиентът може да сключи индивидуален договор с Търговеца посредством електронните услуги на интернет страницата и/или по телефона. За тази цел, Клиентът следва да попълни съответните полета, които са необходими на Търговеца, както и да предостави личните си данни, за да може да бъде изпълнена заявката.

 

(2) С попълването на информацията в електронния формуляр и изпращането на заявката за обработване от Търговеца, Клиентът декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, както и че е съгласен с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

 

 • Търговецът уведомява Клиента за регистриране на направената заявка в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Търговецът прави по електронен път и/или по телефона.

 

 • Търговецът има правото да не изпълни част или в цялост направената заявка поради налични обективни и/или непредвидени обстоятелства. При всички случаи Търговецът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Търговеца е да върне предварително заплатената цена на стоките, ако такава е била заплатена.

 

 • Индивидуалният договор от разстояние между Търговеца и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане уведомление, че заявената стока може да бъде предоставена.

 

 • Индивидуалният договор, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите общи условия и всички евентуални допълнителни договорки между страните.

 

Глава пета

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ЗАЯВЕНИТЕ СТОКИ

 

 • Плащанията от Клиент към Търговец за заявени и/или предоставени стоки се извършват по банков път, чрез превод по посочена банкова сметка, в брой или чрез бюрата на Изипей, като Търговецът издава фактура за съответното плащане. Клиентът следва да предостави всички необходими данни за целта на издаването на фактура, съгласно действащото законодателство.

 

 • Търговецът не пази, не съхранява и не обработва данни, свързани с номера на банкови сметки, дебитни и/или кредитни карти, с които е извършено плащане от Клиент по направена заявка.

 

Глава шеста

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

 • Търговецът има право да променя, обновява, разширява, допълва и премахва елементи в интернет страницата, както и в характеристиките, броя, качеството и видовете стоки, предоставяни от него, по всяко време и по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

 

 • Търговецът има право по всяко едно време и без предизвестие да добавя, променя, изменя и премахва стоки, предлагани на интернет страницата.

 

 • Търговецът има право да откаже изпълнението на направена заявка за стока, когато Клиентът е предоставил непълни, подвеждащи, неточни и/или грешни данни или възпрепятства коректното изпълнение на същите.

 

 • Търговецът следва да предоставя на Клиентите информация за предлаганите стоки своевременно и съобразно обявените и посочени в интернет страницата описания на стоки, без да има разминаване в качеството им.

 

Глава седма

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

 

 • Клиентът има право да разглежда, използва по предназначение интернет страницата, както и да се свързва с Търговеца при възникнала необходимост и във връзка с направата на заявка за стока, изпълнението и/или приключването на такава.

 

 • Клиентът няма право да поврежда, модифицира, променя, нарушава нормалното функциониране, копира или инсталира вреден софтуер на части и/или елементи от интернет страницата.

 

 • Клиентът няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от интернет страницата.

 

 • Клиентът няма право да извършва DDoS атаки, да изпраща спам или умишлено да извършва дейност, целяща да причини намаляване капацитета на работа, претоварване или изключване на сървърите на Търговеца или генериране на прекомерен интернет трафик с цел нанасяне на вреда, повреда или привеждането на интернет страницата и/или намиращия се в нея електронен магазин в неработещо или неизползваемо състояние.

 

 • Клиентът няма право да инсталира, внедрява или вмъква софтуер, чрез който да получава неразрешен достъп до интернет страницата и намиращия се в нея електронен магазин или до информация, съдържаща се в сървърите на Търговеца.

 

 • Клиентът няма право да използва наименованието, оформлението, търговската марка или други уникални и идентифициращи елементи от интернет страницата на Търговеца.

 

 • Клиентът носи отговорност за всяко умишлено увреждане и нарушаване нормалното функциониране на интернет страницата, извършени от него или негови подопечни лица.

 

Глава осма

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

 • Търговецът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици, възникнали за Клиенти във връзка с употребата на тази интернет страница.

 

 • Търговецът не носи отговорност за вреди, възникнали в резултат на грешно въведена информация от Клиент, както при загуба на информация от настъпили технически и/или софтуерни щети по хардуерни и/или софтуерни елементи на интернет страницата.

 

Глава девета

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 • Търговецът събира и обработва лични данни на физическите законосъобразно и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за което се намира в Политиката за защита на личните данни на https://startbusiness-bg.com/privacy-policy/.

 

Глава десета

ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

 

 • Търговецът може да предоставя връзки на тази интернет страница към други уеб сайтове, които не се поддържат и не са собственост на същия.

 

 • Търговецът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.

 

Глава единадесета

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 • Търговецът притежава цялото налично съдържание на елементи и характеристики на интернет страницата.

 

 • Съдържанието на сайта на Търговеца може да бъде използвано от Клиентите само след изрично писмено разрешение и сключен договор за отстъпване право на ползване на авторски права.

 

 • Свободният достъп до интернет страницата и поместения в нея електронен магазин, не следва да се приема и тълкува като безвъзмездно отстъпване право на ползване на авторски права.

 

Глава дванадесета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • Всички съобщения и уведомления между Търговеца и Клиента ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено или чрез техническо средство, което изключва възможността за неточно предаване на информацията. Ако някоя от страните промени предоставения адрес за кореспонденция, телефонен номер, електронна поща и/или друго средство за кореспонденция, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и друга изпратена кореспонденция.

 

 • Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия като цяло и/или направени заявки за стоки и сключени индивидуални договори между Клиент и Търговеца.

 

 • За неуредените въпроси в тези Общи условия, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилага действащото българско законодателство.

 

 • Всички спорове между Търговеца и Клиента, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство чрез преговори между страните. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.